رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir

خواهشمند است قبل از مشاهده قوانین مربوطه، قوانین کلی مسابقات نادکاپ را مطالعه فرمایید.

دانلود قوانین کلی مسابقات نادکاپ

آتشنشان دوره اول ابتدایی
آتشنشان دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

آتشنشان دوره اول ابتدایی

فوتبال دوره اول ابتدایی
فوتبال دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

فوتبال دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی
خانه دار دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

پارک نوری دوره اول ابتدایی
پارک نوری دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

پارک نوری دوره اول ابتدایی

جنگجوی دوره دوم ابتدایی
جنگجوی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

جنگجوی دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی
آتشنشان دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی

فوتبال دوره دوم ابتدایی
فوتبال دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

فوتبال دوره دوم ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی

حل ماز دوره دوم ابتدایی
حل ماز دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

حل ماز دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی
رالی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی
روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی

ترابری استراتژیک دوره اول متوسطه
ترابری استراتژیک دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

ترابری استراتژیک دوره اول متوسطه

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه
بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه
فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه

جنگجوی دوره اول متوسطه
جنگجوی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

جنگجوی دوره اول متوسطه

آتشنشان دوره اول متوسطه
آتشنشان دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

آتشنشان دوره اول متوسطه

فوتبال دوره اول متوسطه
فوتبال دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

فوتبال دوره اول متوسطه

حمل اورانیوم دوره اول متوسطه
حمل اورانیوم دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

حمل اورانیوم دوره اول متوسطه

جنگجوی دوره دوم متوسطه
جنگجوی دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

جنگجوی دوره دوم متوسطه

شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه
شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه

آتشنشان دوره دوم متوسطه
آتشنشان دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

آتشنشان دوره دوم متوسطه

گلایدر دوره اول متوسطه
گلایدر دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

گلایدر دوره اول متوسطه

گلایدر دوره دوم متوسطه
گلایدر دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

گلایدر دوره دوم متوسطه

المپیاد بازی های خلاق ( چهارم تا هفتم )
المپیاد بازی های خلاق ( چهارم تا هفتم )
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

المپیاد بازی های خلاق ( چهارم تا هفتم )

چرتکه و محاسبات ذهنی
چرتکه و محاسبات ذهنی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

چرتکه و محاسبات ذهنی

زیست فناوری دوره اول متوسطه
زیست فناوری دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

زیست فناوری دوره اول متوسطه

زیست فناوری دوره دوم متوسطه
زیست فناوری دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

زیست فناوری دوره دوم متوسطه

طراحی سه بعدی
طراحی سه بعدی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

طراحی سه بعدی

نانو شیمی دوره دوم ابتدایی
نانو شیمی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

نانو شیمی دوره دوم ابتدایی

نانو شیمی دوره اول متوسطه
نانو شیمی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

نانو شیمی دوره اول متوسطه

نانو شیمی دوره دوم متوسطه
نانو شیمی دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

نانو شیمی دوره دوم متوسطه

هواناو کنترلی (هاورکرافت)
هواناو کنترلی (هاورکرافت)
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

هواناو کنترلی (هاورکرافت)

جشنواره بهینه سازی مصرف انرژی
جشنواره بهینه سازی مصرف انرژی
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

جشنواره بهینه سازی مصرف انرژی

جشنواره بهینه سازی و اصلاح مصرف آب
جشنواره بهینه سازی و اصلاح مصرف آب
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

جشنواره بهینه سازی و اصلاح مصرف آب

آتشنشان منوآل دوره اول متوسطه
آتشنشان منوآل دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

آتشنشان منوآل دوره اول متوسطه

گلایدر سازه دار دوره دوم ابتدایی
گلایدر سازه دار دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

گلایدر سازه دار دوره دوم ابتدایی

والیبال دوره اول متوسطه
والیبال دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

والیبال دوره اول متوسطه

پرنده های عمود پرواز
پرنده های عمود پرواز
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

پرنده های عمود پرواز

اپلیکیشن نویسی اندروید
اپلیکیشن نویسی اندروید
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

اپلیکیشن نویسی اندروید

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)
مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)
مسابقات و قوانین دوره پیش دبستانی

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)

میکروماووس دوره دوم متوسطه
میکروماووس دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

میکروماووس دوره دوم متوسطه

آینده پژوهی
آینده پژوهی
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

آینده پژوهی

گلایدر بدون سازه دوره ابتدایی
گلایدر بدون سازه دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

گلایدر بدون سازه دوره ابتدایی

روبیک دوره ابتدایی
روبیک دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

روبیک دوره ابتدایی

کمیکار دوره متوسطه
کمیکار دوره متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

کمیکار دوره متوسطه

راکت آبی دوره ابتدایی
راکت آبی دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

راکت آبی دوره ابتدایی

راکت آبی دوره متوسطه
راکت آبی دوره متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

راکت آبی دوره متوسطه

موشک و هواپیمای کاغذی دوره ابتدایی
موشک و هواپیمای کاغذی دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

موشک و هواپیمای کاغذی دوره ابتدایی

نجوم دوره ابتدایی
نجوم دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

نجوم دوره ابتدایی

سازه بالسایی دوره متوسطه
سازه بالسایی دوره متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

سازه بالسایی دوره متوسطه

پل ماکارونی هدفمند دوره متوسطه
پل ماکارونی هدفمند دوره متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

پل ماکارونی هدفمند دوره متوسطه

برگشت به بالا